Önkormányzat hírei

Széleskörű lakossági támogatás az év végére
(2023.11.28.)
Az önkormányzat képviselő-testülete, a rendelkezésére álló források felhasználásával a lakosság jelentős rétegét érintő támogatások biztosításáról döntött, melyek folyósítására december hónapban kerül sor.

Szociális tüzelőanyag-juttatás
(2023.11.10.)
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Belügyminiszter, az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, 320 q barnakőszén beszerzését és szociális rászorultsági alapon történő kiosztását lehetővé tevő támogatást biztosított önkormányzatunk számára.

Tájékoztatás ingatlanok rendeltetésmódosításához kapcsolódó eljárásró
(2023.11.09.)
Az önkormányzat főéítésze, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 48.§ alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Amit a kútamnesztiáról tudni kell
(2023.10.26.)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával évek óta fennálló bizonytalanság szűnik meg a meglévő és létesítendő mezőgazdasági- és háztartási célú kutak kapcsán.

Körzetesítés felülvizsgálata
(2023.10.26.)
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79.§ (1) bek-e értelmében a helyi választási iroda vezetője november 30-ig elvégzi a települések szavazóköri felülvizsgálatát, a körzetsítési feladatokat.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Szuhak��ll��i K��zs��gi Konyha int��zm��nyvezet��i beoszt��s��nak bet��lt��s��re ki��rt p��ly��zat elb��r��l��s��r��l, a p��ly��zat ism��telt ki��r��s��r��l, int��zm��nyvezet��i megb��z��sr��l.

Határozat: 41/2017 (04.27.) - hatályos
Melléklet: -1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja a 3/2017.(I.19.) határozatával meghirdetett, a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázata eredménytelenségét, mivel a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben pályázat nem érkezett a képviselő-testülethez.
2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 24.
3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakálló Községi Konyha (3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zs. u.37.) 2017. május 1. napjától, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a szerinti pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig – előreláthatólag 2017. augusztus 31-ig -, a vezetői teendők ellátásával megbízza a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Bezsilla Jánosné élelmezésvezetőt, közalkalmazottat.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen