Hírek - Önkormányzati hírek

Megszűnhet a felső tagozatos oktatás a Gárdonyiban

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája átszervezésére tett javaslatokat.

A Tankerületi Központ az alábbi tartalmú megkeresésekkel fordult az önkormányzathoz:

"A Kazincbarcikai Tankerületi Központ a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája (3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky út 47.) átszervezésére, az alábbi javaslatot teszi:

Az átszervezés kategóriája: évfolyamok számának csökkentése.
Az átszervezés kategóriája: tagintézmény telephellyé válása.
"

A tervezett átszervezések indoklása:

"A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája tanulólétszáma csökkenő tendenciát mutat. Az elmúlt öt évben 104, 104, 94, 96, 96 fő volt. A 2023/2024-estanév várható létszáma:89 fő. A felső tagozatos tanulólétszám jelenleg: 42 fő (megoszlása: 5.évf. - 6 fő; 6.évf. - 6 fő; 7.évf. - l5 fő; 8.évf. l5 - fő), amely a 2023/2024-es tanévben tovább csökken: 39 főre (megoszlása: 5.évf. - 12 fő; 6.évf. - 6 fő; 7.évf. – 6 fő; 8.évf. – 15 fő), és csak a 8. évfolyamon éri el a törvényben meghatározott minimumot, a 14 főt (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4.melléklet).

A tagintézmény felső tagozatának elhelyezése a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskolájában és a tanulók (tagintézmény felső tagozatos tanulói) iskolabusszal történő utaztatásának megszervezésével a tagintézmény telephellyé minősül."

"A Kazincbarcikai Tanerületi Központ jogi személyiségű szervezeti egységeiként működő köznevelési intézményeket érintő fenntartói döntést a jogszabályban meghatározott egyeztetési és véleményezési eljárásnak kell megelőznie.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 83.§ (3)-(6) bekezdése alapján:
(3) A fenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatának megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,
e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét".

A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kémi:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék, az iskolaszék,
c)a szülői szervezet,
d) az iskolai diákönkormányzat,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,
f) szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara,
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért ésfelnőttképzésértfelelős miniszter,
h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának
véleményét.
"

Az átszervezések kapcsán a Tankerületi Központ települési fórumot hív össze , 2023. május 16-án 17:00 órára, a Gárdonyi Géza Tagiskola tornatermébe,az alábbi napirenndel:

"Esélyteremtés, új lehetőségek a felső tagozatos tanulók számára a Kazincbarcikai Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben."

A lakossági fórum nyilvános rendezvény, azon bármely érdeklődő helyi lakos részt vehet!

A fórum kapcsán a Tankerületi Központ az önkormányzat közreműködését kérte nyilvánosságának biztosítása érdekében, a meghívó helyi- és az önkormányzat honlapján megvalósuló közzététele érdekében.

Tekintettel arra, hogy a bejelentett átszervezési szándék Szuhakálló mindennapjait, életét és jövőjét rendkívül érzékenyen, hátrányosan érinti, a képviselő-testület a kért véleményezést, a lakossági fórumot követően fogja lefolytatni, az alábbi észrevételek mentén:

- a tervezett fenntartói döntés hátrányosan befolyásolja a településen a köznevelési feladat-ellátás (óvodai nevelés, általános iskolai oktatás) helyszíni ellátását, jövőjét; mely ebből adódóan a település megtartóerejét veszélyezteti;

- a tervezett fenntartói döntés hátrányosan érinti az egyéb kötelező önkormányzati feladatellátás – intézményi gyermekétkeztetés – biztonságos ellátását;

- a tervezett fenntartói döntés veszélyezteti a tagintézménynek helyet adó ingatlan – funkció-vesztés miatti részleges kihasználatlanságból adódóan – állagának megóvását, az önkormányzati-, nemzeti vagyon megőrzését.

Mivel a véleményezési eljárásban résztvevők közül egyetlen érintett véleménye - így az önkormányzaté sem - köti a fenntartói jog gyakorlóját, a véleményezési jog nem jelent egyetértési jogkört, ezért csak remélhetjük, hogy az átszervezések kapcsán kialakuló véleményeket a fenntartó mérlegelési jogkörében figyelembe veszi.

Szuhakállónak elemi érdeke a teljes körű általános iskolai oktatás megmaradása a településen, mely cél elérése érdekében, valamennyi érintett támogató együttműködésére számítok!

Dávid István
polgármester

2023.05.09. (forrás: DI)