Hírek - Önkormányzati hírek

Szociális tüzelőanyag-juttatás

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Belügyminiszter, az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, 320 q barnakőszén beszerzését és szociális rászorultsági alapon történő kiosztását lehetővé tevő támogatást biztosított önkormányzatunk számára.

A szociális tüzelőanyag juttatásra az a kérelmező válik jogosulttá, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 %-át (128.250 Ft), egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át (171.000 Ft) nem haladja meg.

A juttatás során az aktív korúak ellátására (FHT, rendszeres szociális segély), időskorúak járadékára, lakhatási támogatásra jogosultak valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat a juttatás során előnyben kell részesíteni.

A jogosultság megállapításánál előnyben részesíthető, aki - a fentieken túlmenően - 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas.

A szociális tüzelőanyag támogatás kérelemre induló ellátási forma. A kérelmet a lakosság részére kiküldött tájékoztatás hátoildalán, a Hivatalban beszerezehető nyomtatványon lehet benyújtani, 2023. december 13-ig, melyhez csatolni kell – a benyújtás időpontjától függően a 2023. október vagy november havi jövedelmekről szóló igazolást.

A határidőben, hiánytalanul benyújtott kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el, melyet követően, várhatóan – ha az időjárási körülmények lehetővé teszik – 2023. december – 2024. január hónapban kerül a szén, az arra jogosultak részére kiszállításra.

A tüzelőanyag támogatásban részesülő személy a szenet nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel. Aki ezt a szabályt megszegi, a szén beszerzési értékét az önkormányzat számára megtéríteni köteles. A képviselő-testület ellenőrizni fogja a szociális tüzelő felhasználását!

A tüzelőanyag-juttatásból, a belügyminiszteri előírás szerint, az arra jogosultaknak háztartásonként legfeljebb 10 q szén kerülhet kiosztásra.
A rendelkezésre álló szén mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén, a támogatásban részesítendők sorrendje, az előnyben részesítendőket követően, az egy főre eső jövedelem nagysága szerint kerül meghatározásra, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők előre sorolásával.

A szén átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás, melyhez az Önkormányzatnak – a szállítási költségek kivételével - saját forrást nem kell biztosítania. A forrás, az abból beszerzésre kerülő szén-mennyiség felhasználását követően további tüzelőanyag-támogatás iránti igények kielégítésére, illetve szén helyett más tüzelőanyag biztosítására nincs lehetőség.

Dávid István
polgármester

(A fotó illusztráció)

2023.11.10. (forrás: HT)