Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Szuhak��ll�� K��zs��gi Konyha int��zm��nyvezet��i beoszt��s��nak bet��lt��s��re ir��nyul�� p��ly��zat eredm��nytelens��ge eset��n, a p��ly��zati elj��r��s megism��tl��s��r��l

Határozat: 36/2022 (05.26.) - hatályos
Melléklet: -

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az 59/2021.(IX.9.) határozatával meghirdetett, a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége esetén (ha a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben 2022. május31-ig) pályázat nem érkezik be a képviselő-testülethez, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot hirdessen, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére. A munkakör legkorábban a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30. A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2022. december 31. 2. A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői feladatait, 2022. július 1-jétől, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.4.1. pontja alapján, a helyettesítés rendje szerint, a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Vécsey Renáta élelmezésvezető látja el.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen