Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Településüzemeltetés - Közterület használat engedélyezése

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletek (továbbiakban „rendelet”) szabályozzák.

A rendeletek értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati engedély alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint történhet, így különösen:

épület, építmény elhelyezésére,
az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára,
távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, előszállítási láda, kirakatszekrény elhelyezésére,
építőanyag, tüzelőanyag, építési munkával kapcsolatos eszköz 24 órát meghaladó elhelyezésére,
kereskedelmi és egyéb szolgáltató, cirkuszi és mutatványos tevékenységre, árusító eszközre, berendezésre,
film-, és televízió felvétel készítéséhez elfoglalt területre,
vendéglátó ipari előkert, terasz céljára,
szállítás vagy árurakodás céljára, ha annak időtartama a 24 órát meghaladja,
kiállítás, vásár, fesztivál, alkalmi rendezvény (továbbiakban: rendezvény) céljára, szórakoztató, művészeti tevékenységre,
tűzijátékra,
filmforgatásra,
személy-, áruszállítás állomáshelyének igénybevételére és
üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármű elhelyezésére

A közterület-használati engedély, 3.000.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott írásos kérelemmel kérhető. A kérelem elbírálásához 30 nap áll a hatóság rendelkezésére.

A rendezvény ideje alatt, a rendezvénnyel érintett területre benyújtott további közterület-használati engedély iránti kérelmek esetén az engedély kiadásához a rendezvény szervezőjének hozzájárulása szükséges.

Ha egy adott közterület rendezvény célú használatára ugyanazon a napon több kérelmet is benyújtanak, a polgármester mérlegeléssel dönt a kérelmek között, amelynek során figyelembe veszi a rendezvény minőségét és társadalmi hasznosságát.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét/megnevezését, lakcímét/székhelyét, magánszemély esetén a születési helyét, idejét, anyja nevét, jogi személy esetén a cégjegyzék számát, adószámát, valamint a közterület-használat célját, módját, időtartamát, pontos helyét, az igénybe venni kívánt terület nagyságának meghatározását.

Mellékletként csatolandó

a helyszínt, a közterületre kihelyezendő árusítóeszközt ábrázoló grafika, tervrajz, fotó,
beazonosításra alkalmas vázrajz, térképkivonat,
tevékenység végzésérere jogosító okirat másolata.
A közterület-használati engedély nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.

A közterület használatáért díjat kell fizetni, a fizetendő közterület-használati díjat egy összegben az engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg kell megfizetni. A kérelmező a közterület használatát nem kezdheti meg, amíg a használati díjat meg nem fizeti.

Megtagadható az engedély, amennyiben a kérelmező a korábbi közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget, illetve ha a berendezés, (építmény) elhelyezése nem felel meg az országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek , a helyi építési szabályzatnak, a tervezett létesítmény a közterület, illetve azt határoló építmények rendeltetésszerű használatát zavarja vagy biztonságát veszélyezteti, településképpel össze nem egyeztethető, továbbá a kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása van.

Az engedélyes a közterület tényleges használatától függetlenül köteles az engedély érvényességének időtartama alatt a közterület-használati díj megfizetésére, kivéve azt az időtartamot, amíg a közterület-használatot hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.

A közterület-használati engedély közérdekből, (pl.: rendezvény szervezése, közút építése és karbantartása, közterület felújítása, karbantartása, járdák és csapadékvíz elvezető árkok építése, karbantartása esetén) bármikor visszavonható.

Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a közterületet rongálja, valamint ha a közterület használat a környéken lakók jogos érdekeit aránytalanul, vagy tartósan sérti.

Azt, aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja, a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj ötszörös mértékének megfizetésére kell kötelezni.

Az engedélykérelem benyújtása, illetve az engedélyt visszavonó határozat elleni fellebbezés, nem jogosít fel a közterület-használatra.

Szükséges mellékletek
Mellékletként csatolandó

a helyszínt, a közterületre kihelyezendő árusítóeszközt ábrázoló grafika, tervrajz, fotó,
beazonosításra alkalmas vázrajz, térképkivonat,
tevékenység végzésérere jogosító okirat másolata.

További ügykörök