Önkormányzat kiemelt hírei

Megállapításra kerültek a szükséges ajánlásszámok
(2024.04.04.)
A Szuhakállói Helyi választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján megállapította a 2024. évi önkormányzati választáson a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése - korrigált hirdetmény
(2024.04.16.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a kérelmező módosította kérelmét.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése
(2024.04.04.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárás indult a környezetvédelmi hatóságnál.

Értesítés bontási engedélyezési eljárás megindulásáról
(2024.04.04.)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében:

Legeltetési tilalom és ebzárlat
(2024.03.25.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák és más ragadozók veszettség elleni immunizálása miatt.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Hatósági ügyek - Birtokvédelmi ügyek

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.
Az eljárás mindig a bejelentő kérelmére indul, a bejelentő által meghatározott személlyel szemben.

Birtokvédelmi eljárás során - jegyzői hatáskörben – csak a birtoklás ténye vizsgálható. Amennyiben az ügyben valamely jogkérdés vitás – kinek a tulajdonában áll az ingatlan, érvényes-e egy adott szerződés, megszűnt-e a bérleti jogviszony – kizárólag bíróság jogosult eljárni, ilyen ügyekben jegyző nem dönthet.

A birtokvédelmi határozat meghozatalához a tényállást tisztázni kell az eljárás során, ennek érdekében bizonyítási eljárást kell lefolytatni. Ez történhet tanúk meghallgatásával, ügyfél nyilatkozatával, helyszíni szemle keretében, illetve iratok, fénykép bemutatásával.
A birtokvédelmi határozat tartalmazhatja a birtoksértés megállapítását, birtoklás zavarásától való eltiltást, az eredeti állapot helyreállítására kötelezést. Amennyiben a kötelezett a megállapított határidőig nem tesz eleget a határozatban foglalt kötelezettségének, (pl. nem szünteti meg a zavarást) ismételten a bejelentő kérelmére, a jegyző végrehajtási eljárást folytat le.

Jogorvoslati lehetőség: A birtokvédelmi határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincsen, a határozatot sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen kerestet indíthat az illetékes bíróságon.

Az eljárás illetéke: A birtokvédelmi eljárás illetékköteles, amelynek díja 3000,- forint, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. Illetékbélyeget postahivatalban lehet vásárolni, hivatalunkban nincs illetékbélyeg vásárlására lehetőség.

Ügyintézési határidő:
A birtokvédelmi alapeljárásban: 15 nap, mely nem hosszabbítható meg.
Az alapeljárás határidejébe nem számít bele:
- a jegyzői megkeresés postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam
- a jegyzői megkeresés az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb 8 napos időtartam
Ha az ügyintézési határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.
A birtokvédelmi végrehajtási eljárásban: 21 nap, mely egy ízben további 21 nappal hosszabbítható.

A végrehajtási határidőbe nem számít bele:
- az eljárás felfüggesztésének időtartama
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő
- a hatósági megkeresés, vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama

Az ügyfél joga:
- kérelmet nyújtson be,
- önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
- a saját ügye irataiba betekintsen, az iratokról másolatot kapjon,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
- meghallgatást, bizonyítási eljárást indítványozzon,
- jogorvoslattal éljen,
az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák.

Az ügyfél kötelessége:
- az eljárás illetékét megfizesse,
- iratmásolat díját megfizesse,
- többletköltségeket megtérítse,
- jóhiszeműen közreműködjön,
- az eljárás, a bizonyítás során együttműködjön.
- helyszíni szemle lefolytatását tűrni köteles.

Vonatkozó jogszabályok:

A birtokvédelmi alapeljárásra:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

A birtokvédelmi végrehajtási eljárásra:
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
- a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
Kérelem benyújtása:

A kérelmet írásban, az eljárási illeték egyidejű lerovása mellett, postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben, lehet – átvételi elismervény ellenében - benyújtani.

A kérelemnek – kötelezően - tartalmaznia kell:
- a bejelentő személy (kérelmező) nevét, és értesítési címét,
- a birtoksértő (kérelmezett) nevét, és értesítési címét,
- a birtoksértő helyzet, esemény leírását, továbbá mi volt az eredeti állapot
- mikor és hol történt a birtokháborítás, illetve mióta tart,
- konkrét megfogalmazása annak, hogy a kérelem mire irányul, mi a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem
- a birtoksértésre vonatkozó bizonyítékait (fénykép, irat, tulajdoni lap) csatolni kell, ezen kívül, ha tanúk meghallgatását indítványozza, a tanúk értesítési címét ( telefonszámát, e-mail címét, a rövid úton való elérhetőség végett) célszerű megadni.
- amennyiben a bejelentő jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cégkivonatot, aláírási címpéldányt kell csatolni, míg Társasházaknál a képviseletre jogosult személynek – közös képviselő, IB Elnök – a vonatkozó közgyűlési határozatot
- amennyiben meghatalmazott (jogi képviselő) útján jár el, a meghatalmazást csatolni kell,
- 3000,- forint illetéket, illetékbélyeg formájában kérjük a kérelemre felragasztani.


Ügyintéző:

Dr.Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző
jegyzo@szuhakallo.hu; 48/352-081

További ügykörök