Önkormányzat hírei

Széleskörű lakossági támogatás az év végére
(2023.11.28.)
Az önkormányzat képviselő-testülete, a rendelkezésére álló források felhasználásával a lakosság jelentős rétegét érintő támogatások biztosításáról döntött, melyek folyósítására december hónapban kerül sor.

Szociális tüzelőanyag-juttatás
(2023.11.10.)
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Belügyminiszter, az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, 320 q barnakőszén beszerzését és szociális rászorultsági alapon történő kiosztását lehetővé tevő támogatást biztosított önkormányzatunk számára.

Tájékoztatás ingatlanok rendeltetésmódosításához kapcsolódó eljárásró
(2023.11.09.)
Az önkormányzat főéítésze, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 48.§ alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Amit a kútamnesztiáról tudni kell
(2023.10.26.)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával évek óta fennálló bizonytalanság szűnik meg a meglévő és létesítendő mezőgazdasági- és háztartási célú kutak kapcsán.

Körzetesítés felülvizsgálata
(2023.10.26.)
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79.§ (1) bek-e értelmében a helyi választási iroda vezetője november 30-ig elvégzi a települések szavazóköri felülvizsgálatát, a körzetsítési feladatokat.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Hatósági ügyek - Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek
1.
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) szerinti tüzelőolaj, propán, vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

A 7. § (2) bekezdése szerint a kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania. Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.

A megfelelő adattartalommal kitöltött működési engedély iránti kérelemhez csatolni szükséges:
- 10.000.- Ft illetékbélyeg (a működési engedély adataiban történő változás bejelentése, üzlet használatára jogosult személyében történő változás bejelentése illetékköteles, díja: 3.000.- Ft, a tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes).
- 26.000.- Ft közegészségügyi (korábbi ÁNTSZ) igazgatási szolgáltatási díj, számlakérő nyomtatvány (csak új működési engedély iránti kérelem esetén. A díj befizetéséhez szükséges postai készpénzátutalási megbízás Hivatalunkban beszerezhető);
- nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
- haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
- közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

A működési engedélyezési eljárásban szakhatóság:

A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézete,

Állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén – az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében
- állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában első fokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

- állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén első fokú eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén első fokú eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,

- ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és - tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége első fokú eljárásban a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség,
- olyan üzlet esetében, amelyben "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és "C" tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség jár el.
A működési engedélyezési eljárást követően - amennyiben az üzlet megfelel a szakhatóság által vizsgált jogszabályi előírásoknak - a jegyző működési engedélyt ad, az üzletet nyilvántartásba veszi, illetve erről igazolást állít ki.

A működési engedély adataiban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási időben bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedő köteles a kereskedő bejelenteni a jegyzőnek. A működési engedélyről szóló igazolás tartalmát is érintő adatokban történő változás esetén a jegyző a nyilvántartásba történt bejegyzést követően - a korábban kiadott működési engedély igazolásának bevonásával egyidejűleg - a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyről szóló igazolást ad ki.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - a változást az új jogosult köteles bejelenteni annak megfelelő igazolása mellett.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül, a korábban kiállított igazolás leadásával egyidejűleg kell bejelenteni a jegyzőnek.
Az ügyleíráshoz mellékelt formanyomtatványok a jogszabályi előírások teljesítését segítik.

Szükséges mellékletek
A megfelelő adattartalommal kitöltött működési engedély iránti kérelemhez csatolni szükséges:

•10.000.- Ft illetékbélyeg (A működési engedélyről szóló igazolás tartalmát is érintő adatokban történő változás, valamint az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén 3.000.- Ft az illetékbélyeg);
•26.000.- Ft közegészségügyi (korábbi ÁNTSZ) igazgatási szolgáltatási díj, számlakérő nyomtatvány (Csak új működési engedély iránti kérelem esetén.
•az építésügyi szakhatóság 20.000.- Ft-os igazgatási díjáról szóló csekk másolata
•nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
•-haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
•közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Ügyintézők:

Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző
jegyzo@szuhakallo.hu; 48/352-081;
Orbánné Boros Henriett
vadnapm@legnet.hu; 48/505-211.
További ügykörök